Lietuva
Pasirinkite

Siūlomas darbas, objektas Statybų naujienos
Kategorijos
Apsaugos darbai
Statybinės medžiagos ir įrankiai
Statybos darbai
Stogo dengimas
Apdailos darbai
Elektros darbai
Santechnikos darbai
Langų, durų montavimas, reguliavimas
Buitinės paslaugos
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbai
Baldų surinkimas ir remontas
Namų, butų, ofisų valymas
Aplinkos ir gerbūvio darbai
Valymo įrenginiai ir gręžiniai
Krovinių pervežimo ir transporto paslaugos
Statybos dokumentų, projektų ruošimas
Kitos paslaugos
Siūlomas darbas, objektas
Likučių išparduotuvė

Naudojimo sąlygos

Naudotojo sutartis dėl Svetainės https://meistrucentras.lt paslaugų teikimo

Šis dokumentas yra sutartis tarp MB „BSK Projects“ (juridinio asmens kodas – 306668372, registruotos buveinės adresas: Chemijos g. 27C-62, Kaunas, LT-51332, Lietuva, el. pašto adresas – [email protected], tel. nr.: +370 61817117) (toliau – meistrucentras.lt) ir Jūsų (toliau – Klientas arba Jūs) dėl naudojimosi interneto svetaine www.meistrucentras.lt ir (ar) meistrucentras.lt (toliau – Svetainė). Registruodamasis skelbimų portale arba naudodamasis skelbimų paieškai/peržiūrai, Naudotojas sutinka su šia Vartotojo sutartimi (toliau – PS) ir prisiima joje nurodytas teises bei pareigas, susijusias su skelbimo portalo naudojimu.

Skelbimų, kurių tikslas nėra verslumo veikla, paskelbimas skelbimo portale yra nemokamas, nebent skelbimų portalo skelbimi aprašyme būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jei svetainėje ir (arba) PS ir (arba) Pasiūlyme nėra specialios nuorodos, galioja ir priešingai: Vartotojo pateiktas nemokamas skelbimas tiesiogiai nurodo, kad jis buvo pateiktas ne ryšium su tikslu ir ne tam tikslui. verslui vykdyti. Vartotojai įsipareigoja sąžiningai naudotis svetainės galimybėmis ir neleisti talpinti skelbimų, neatitinkančių tikrųjų Vartotojų tikslų. Sąvokos, naudojamos šiose TOS

Interneto išteklius – integruotos programinės ir techninės įrangos bei informacijos rinkinys, skirtas publikavimui internete ir atvaizduojamas tam tikra teksto, grafine ar garso forma. Interneto resursas interneto vartotojams pasiekiamas per domeno pavadinimą ir (Uniform Resource Locator) – unikalų el. pašto adresą, leidžiantį pasiekti informaciją bei programinės ir techninės įrangos kompleksą arba per atitinkamą mobiliąją aplikaciją.

Svetainė yra interneto šaltinis, leidžiantis Vartotojui skelbti, ieškoti, peržiūrėti skelbimus. Visos teisės į svetainę priklauso Rangovui.

Vartotojo asmeninė paskyra svetainėje (toliau – „Asmeninė paskyra“) – sąsaja, skirta prieigai prie Vartotojo pranešimų talpinimo, kitų paslaugų, jų apmokėjimo valdymo ir kitų veiksmų, pateiktų svetainėje su informacine medžiaga, valdymo sąsaja. Prisijungimas atliekamas naudojant Vartotojo registracijos duomenis.

Registracijos duomenys – Naudotojo identifikavimo duomenys, skirti Vartotojo prieigai prie asmeninės paskyros. Registracijos duomenys susideda iš: prisijungimo (kaip prisijungimas naudojamas Vartotojo el. paštas), slaptažodžio, saugumo klausimo ir atsakymo į saugos klausimą (naudojama, jei Vartotojas pamiršo slaptažodį)

Skelbimas – svetainės naudotojo informacinis pranešimas su pasiūlymu apie prekes (įskaitant kontaktinę informaciją, paveikslėlius ir bet kokią susijusią informaciją), kurį Vartotojas paskelbė svetainėje, skirtas neapibrėžtam asmenų ratui.

Prekė – bet koks produktas, produktas, paslauga, darbo pasiūlymas ar kitas pasiūlymas, dėl kurio Vartotojas svetainėje skelbia skelbimą.

1. Sutarties dalykas

1.1 Rangovas siūlo jums savo paslaugas tokiomis sąlygomis, kurios yra šios Vartotojo sutarties objektas.

1.2 Rangovas gali pakeisti naudotojo sutartį be įspėjimo. Nauja Naudotojo sutarties versija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje momento, nebent naujoje PS versijoje numatyta kitaip.

1.3. Dabartinė PS versija, taip pat kiti dokumentai, reglamentuojantys naudojimosi svetaine ir svetainės paslaugų teikimo taisykles, visada yra svetainėje ir yra prieinami visiems Vartotojams.

2. Paslaugų aprašymas

2.1. Svetainė yra interneto svetainė, leidžianti Vartotojui savarankiškai, savo rizika ir rizika teikti pasiūlymus, skirtus neapibrėžtam asmenų ratui, sudaryti sandorį dėl Prekių, kuriomis Vartotojas yra įgaliotas disponuoti (pateikti pasiūlymus). , ir kiti svetainės vartotojai savo nuožiūra ir atsakomybe už Vartotojo svetainėje paskelbtus pasiūlymus priimti arba nepriimti, sudaryti arba nesudaryti atitinkamą sandorį su skelbimą svetainėje paskelbusiu Vartotoju. . Rangovas jokiu būdu negali būti laikomas ir nėra sandorio organizatorius, pirkėjas, pardavėjas, tarpininkas, agentas ar bet kurio svetainės naudotojo atstovas ir (arba) kitas suinteresuotas asmuo, susijęs su pasiūlytu / sudarytu sandoriu tarp vartotojų. svetainė. Visi skelbimo naudotojo svetainėje atlikti sandoriai tarp svetainės vartotojų sudaromi ir vykdomi Rangovui tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvaujant.

2.2. Vykdytojas nesuteikia Naudotojui jokių garantijų, kad bet kokius pasiūlymus, pateiktus Svetainės naudotojams svetainėje paskelbiant skelbimą arba naudojantis skelbime esančia kontaktine informacija, kiti svetainės vartotojai gaus ir apsvarstys.

2.3. Vartotojas įsipareigoja elgtis diskretiškai pasirinkdamas sandorio šalį, savo atsakomybe priima sprendimą dėl sandorio, savarankiškai įsitikindamas, kad svetainėje pateiktas pasiūlymas yra galiojantis ir teisėtas.

3. Rangovo teisės ir pareigos

3.1 Teisės

3.1.1 Svetainėje gauta informacija laikoma Rangovo nuosavybe. Rangovas neprisiima jokios pareigos užtikrinti šios informacijos konfidencialumą, nebent su Naudotoju būtų sudarytas raštiškas susitarimas dėl priešingo susitarimo arba atitinkamų galiojančių teisės aktų reikalavimų.

3.1.2 Svetainėje esančios informacijos negalima atgaminti ar naudoti publikavimui be raštiško Rangovo leidimo, nebent puslapyje, kuriame yra tokia informacija, aiškiai nurodyta kitaip. svetainėje esančią informaciją gali kopijuoti tik asmenys asmeniniam naudojimui.

3.1.3 Rangovas jokiomis aplinkybėmis neatsako už žalą, nuostolius ar išlaidas, patirtas naudojant svetainę ar negalėjimą ja naudotis.

3.1.4. Rangovas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra atlikti atrankinį skelbimų patikrinimą, ar Naudotojas atitinka šią VS, įskaitant automatinį programinės įrangos įrankių naudojimą. Pažeidimų atveju, įskaitant trečiųjų šalių skundų gavimą dėl tokių pažeidimų, Rangovas turi teisę nustatyti skelbimų kokybę, jų atitiktį šio VS ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, sustabdyti arba nutraukti. Vartotojo prieiga prie tam tikrų svetainės paslaugų, įskaitant skelbimų atmetimą ar blokavimą ir (arba) Vartotojo prieigą prie asmeninės paskyros apie tai nepranešus Vartotojui. Rangovo sprendimu skelbimų ir (arba) Vartotojo registracijos duomenų blokavimas svetainėje gali būti laikinas arba nuolatinis, priklausomai nuo Vartotojo padarytų šios Naudotojo sutarties pažeidimų ir kitų naudojimosi svetaine taisyklių apimties ir skaičiaus. nustato Rangovas. Naudotojui pašalinus padarytus pažeidimus, Vykdytojas turi teisę atkurti anksčiau užblokuotą skelbimą arba Naudotojo prieigą prie asmeninės paskyros.

3.1.5. Vykdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti šį VS ir kitus dokumentus, reglamentuojančius svetainės naudojimą ir svetainės paslaugų teikimą. Nauja šių dokumentų versija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje momento, jei naujoje atitinkamo dokumento versijoje nenumatyta kitaip.

3.2 Atsakomybės

Pagal šią Vartotojo sutartį Rangovas įsipareigoja:

3.2.1 Suteikti Vartotojui galimybę skelbti skelbimus svetainėje, ieškoti kitų svetainės duomenų bazėje esančių vartotojų skelbimų, laikantis Vykdytojo konkrečiu metu nustatytų taisyklių ir apribojimų.

3.2.2 Suteikti Vartotojui galimybę per savo asmeninę paskyrą valdyti prieigą prie savo skelbimo ir nustatyti kitus Vartotojams pasiekiamus nustatymus tam tikru momentu.

3.2.3 Suteikti Vartotojui galimybę bet kuriuo metu savo nuožiūra ištrinti skelbimą ir/ar savo registracijos duomenis.

3.2.4 Suteikti Vartotojui galimybę bet kuriuo metu savo nuožiūra visiškai ištrinti visą informaciją, kurią jis paskelbė svetainėje per savo asmeninę paskyrą svetainėje.

4. Vartotojo įsipareigojimai registruojantis

Pagal šią Vartotojo sutartį Naudotojas įsipareigoja:

4.1 Žinoti ir laikytis skelbimų skelbimo taisyklių, kurios yra neatskiriama šio PS dalis.

4.2 Jokiu būdu neskelbkite per svetainę informacijos, pažeidžiančios Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinę teisę.

4.3 Neskelbkite sąmoningai melagingos informacijos.

4.4 Neskelbti ir/ar neperduoti naudojantis svetaine medžiagų ir/ar Prekių, jeigu Naudotojas neturi tam atitinkamų teisių. Tai taikoma medžiagai, saugomai autorių teisių, prekių ženklų, patentų, taip pat susitarimų dėl informacijos neplatinimo, konfidencialumo, prekių, kurių pardavimui būtina gauti atitinkamus leidimus, jei tokių leidimų nėra, ir panašiai. .

4.5 Nepažeiskite svetainės informacijos saugumo.

4.6 Neįterpkite vykdomojo kodo į Vartotojo pusę, įterpkite objektų, nenaudokite rėmelio ir iframe, pakopinio stiliaus lapų, html kodo.

4.7 Neprisistatykite kieno nors kito vardu arba kieno nors kito (asmens ar organizacijos) vardu. Jokiu būdu neklaidinkite kitų vartotojų ir svetainės administracijos dėl jų tapatybės nustatymo.

4.8 Nenaikinti ir (arba) nekeisti jokios svetainėje esančios medžiagos, kurios autorius nėra Vartotojas.

4.9 Nenaudokite informacijos apie telefonus, pašto adresus, el. pašto adresus kitiems tikslams nei svetainės tema (skelbimų paieška, peržiūra ir talpinimas).

4.10 Nesiregistruoti naudodamas svetimą el. pašto adresą arba adresą, kuriuo Vartotojas neturi teisės naudotis.

4.11 Neperduokite prieigos prie asmeninės paskyros slaptažodžio trečiosioms šalims. Vartotojas yra visiškai atsakingas už visą trečiųjų asmenų jam padarytą žalą, atsiradusią dėl Naudotojo tyčinio ar netyčinio slaptažodžio perdavimo iš asmeninės paskyros kitam asmeniui. Vartotojas yra atsakingas už slaptažodžio konfidencialumą ir už bet kokį naudojimąsi svetaine naudodamas savo slaptažodį.

4.12 Registruodamasis svetainėje Vartotojas sutinka gauti informacinius ir reklaminius pranešimus iš Vykdytojo ir jo partnerių jo nurodytu elektroninio pašto adresu, kurio prenumeratos galima atsisakyti paspaudus mygtuką „atsisakyti prenumeratos“.

4.13. Lankantis svetainėje, Vartotojo slapukai išsaugomi siekiant analizuoti Vartotojo elgesį svetainėje, nustatyti Naudotojo susidomėjimą ir optimizuoti reklaminių pranešimų kampaniją. Slapukai – tekstinis failas, kurį siunčia žiniatinklio serveris ir saugomas Vartotojo kompiuteryje, naudojamas Naudotojui autentifikuoti, sekti jo seanso būseną ir saugoti vartotojų naudojimosi interneto svetainėmis statistiką. Lankydamasis Svetainėje Vartotojas sutinka išsaugoti savo slapukus ir perduoti juos trečiosioms šalims, kad būtų galima analizuoti Vartotojo elgesį svetainėje ir gauti tikslinius reklaminius pranešimus. Vartotojas sutinka gauti tikslinę reklamą pagal apdorotus duomenis, gautus analizuojant jo slapukus. Vartotojas gali atsisakyti slapukų saugojimo pakeisdamas savo naudojamos interneto naršyklės privatumo / konfidencialumo / asmeninių duomenų (priklausomai nuo naršyklės terminijos) nustatymus.

5. Skelbimų talpinimo svetainėje taisyklės

5.1 Atsakomybė už skelbimuose pateiktos informacijos teisingumą tenka jų teikėjams (naudotojams, paskelbusiems skelbimus). Rangovas neprivalo atlikti išankstinio skelbimų, kuriuos Vartotojas paskelbė ir (arba) platina per svetainę, tikrinimo. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis privalo savarankiškai įvertinti visas rizikas, susijusias su skelbimų talpinimu, platinimu ir paieška, įskaitant jų patikimumo, išsamumo ar naudingumo įvertinimą.

5.2 Vykdytojas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti Naudotojui patalpinti ir/ar platinti skelbimus, taip pat pašalinti skelbimus iš svetainės, iš anksto neįspėjęs Vartotojo ir nepaaiškinęs priežasčių.

5.3 Vykdytojas turi teisę keisti skelbimų turinio ir pateikimo terminų reikalavimus.

5.4 Rangovas pasilieka teisę redaguoti skelbimus, kad suteiktų jiems tokias savybes, kurios būtų patogios skaitytojui.

5.5 Rangovas pasilieka teisę nesusirašinėti su skelbimų autoriais.

5.6. Svetainėje paskelbdamas skelbimą su vaizdu (įskaitant nuotrauką), Naudotojas suteikia rangovui teisę naudoti nurodytą vaizdą (atvirą licenciją naudoti meno kūrinį) šiais būdais:

numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1270 straipsnyje;

talpinimas ir platinimas internete ir (arba) naudojant el. paštą tarp trečiųjų šalių interneto vartotojų. Vietą, laiką, auditoriją, svetaines, tarp kurių / kuriose bus platinami / talpinami nurodyti vaizdai, nustato Rangovas savo nuožiūra. Tuo pačiu Vykdytojas negarantuoja tokio patalpinimo ir platinimo, taip pat trečiųjų šalių – interneto vartotojų kreipimosi į Vartotoją Vartotojo skelbime;

atvaizdo kaip Rangovo reklaminės medžiagos patalpinimas internete.

Aukščiau nurodytą naudojimo teisę Naudotojas perleidžia Vykdytojui nemokamai, neribodamas teritorijos, nuo to momento, kai Naudotojas patalpina svetainėje skelbimą su atitinkamu vaizdu, visą išimtinės teisės į vaizdą galiojimo laiką, su galimybe šią teisę perleisti tretiesiems asmenims. Vartotojas leidžia naudoti vaizdus nenurodydamas autoriaus vardo, taip pat garantuoja, kad šie vaizdai nepažeis trečiųjų šalių teisių.

5.7 Skelbimai neleidžiami skelbti svetainėje:

5.7.1 Kurio turinys pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus (sudėtyje yra smurto, rasinės neapykantos, pornografijos ir kt. propagandos).

5.7.2 Kurių turinys pažeidžia visuotinai priimtas moralės ir etikos normas.

5.7.3 Informacija, kuri prieštarauja skelbimų talpinimo svetainėje taisyklėms.

5.7.4. Pateikiamas pasiūlymas Prekėms, kuriam įgyvendinti reikia gauti specialius leidimus, jei tokių leidimų nėra.

5.7.5. Su pasiūlymu prekėms, kurių apyvarta yra apribota arba draudžiama pagal galiojančius Lietuvos įstatymus ir (arba) tarptautines sutartis.

6. Prieiga prie asmeninės Vartotojų informacijos

6.1 Visa informacija, esanti Vartotojo svetainėje paskelbtuose pranešimuose, yra viešai prieinama, išskyrus prisijungimo prie asmeninės paskyros slaptažodį ir šioje skiltyje pateiktą informaciją. Skelbdamas skelbimus svetainėje, Vartotojas supranta, kad paskelbta informacija yra jo paskelbta svetainėje viešai, ty yra prieinama bet kuriam svetainės lankytojui (neribotam asmenų ratui), esančiam bet kur, iš įrenginys su interneto prieiga. Atitinkamai Naudotojas supranta ir prisiima visą riziką, susijusią su tokiu informacijos pateikimu, įskaitant, bet neapsiribojant: riziką, kad el. pašto adresas pateks į nepageidaujamų laiškų siuntimo sąrašus, rizika, kad el. pašto adresas bus nukreiptas į įvairius sukčiai, rizika, kad telefono numeris gali patekti į SMS šiukšlių siuntėjus ir (arba) SMS sukčius ir kita rizika, kylanti dėl tokio informacijos talpinimo.

6.2 Naudotojas gali keisti skelbime pateiktą informaciją tik remdamasis unikaliu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kurį Naudotojas pasirinko registruodamasis svetainėje. Vartotojas yra atsakingas už slaptažodžio saugumą.

6.3 Praradęs prieigos slaptažodį Vartotojas turi galimybę gauti slaptažodžio priminimą jo registracijos metu nurodytu el. paštu

6.4 Rangovas deda visas įmanomas pastangas, kad išvengtų neteisėto svetainės vartotojų asmeninės informacijos naudojimo. Tačiau Rangovas nėra atsakingas už galimą netinkamą Vartotojo asmeninės informacijos naudojimą dėl:

techninės programinės įrangos, serverių ar kompiuterių tinklų problemos, kurių Rangovas negali kontroliuoti;

svetainės veikimo sutrikimai, susiję su trečiųjų šalių tyčiniu ar netyčiniu svetainės naudojimu kitais tikslais,

Vartotojų slaptažodžių ar informacijos perdavimas iš svetainės (įskaitant netyčia) kitiems asmenims, kurie neturi prieigos prie šios informacijos dėl registracijos sąlygų ir su Rangovu sudarytų sutarčių.

6.5. Naudotojas savarankiškai ir savo noru nusprendžia teikti Rangovui arba viešai paskelbti asmeninę ir kitą informaciją apie save (Vartotojo pavardę, vardą, patronimą ar pseudonimą, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, taip pat bet kokią kitą pateiktą informaciją). Vartotojas naudodamasis svetaine) šios Vartotojo sutarties vykdymo tikslais.

6.6. Registruodamasis svetainėje, Vartotojas sutinka, kad būtų renkami, tvarkomi, saugomi ir naudojami jo įvesti asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas ir kt.) pagal liepos 27 d. federalinį įstatymą Nr. 152. , 2006 („Dėl asmens duomenų“). Vartotojas taip pat sutinka su šių duomenų perdavimu trečiajai šaliai, jei trečioji šalis yra https://meistrucentras.lt partneris ir teikia informacines sistemas, skirtas teikti papildomas paslaugas vartotojams. Duomenų perdavimas trečiajai šaliai šiuo atveju turėtų būti atliekamas naudojant automatizavimo priemones, kurios užtikrina tinkamą šių duomenų subjektų teisių apsaugą, o trečiosios šalies informacinė sistema turėtų turėti atitinkamą sertifikatą. Tarpvalstybinis duomenų perdavimas galimas tik tuo atveju, jei užsienio valstybė, kurioje yra informacinės sistemos serveriai, užtikrina tinkamą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą. Vartotojas gali bet kada išjungti savo paskyrą susisiekęs su palaikymo tarnyba [email protected].

6.7 Vartotojas gali pakeisti profilyje esančią asmeninę informaciją (Pavardė, Vardas, Patronimas ir kt.) tik remiantis unikaliu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kurį Vartotojas įvedė registracijos metu.

7. Svetainės medžiagos naudojimas

7.1 Kiekvienas svetainės vartotojas yra atsakingas už jo vardu paskelbtą informaciją ir už šio paskelbimo pasekmes.

7.2 Svetainė yra tik informacijos perdavimo priemonė, o Rangovas jokiu būdu nėra atsakingas už jos tikslumą ir aktualumą.

7.3 Vykdytojas deda visas įmanomas pastangas, kad aplaidi, netiksli ar tyčia neišsami informacija būtų pašalinta iš svetainės, tačiau galiausiai atsakomybė už ją tenka ją paskelbusiems asmenims.

7.4 Perspausdinant ir kitaip naudojant svetainės medžiagą, būtina nuoroda į svetainę.

7.5 Jei Vartotojas išsaugo skelbimą ar dalį skelbime esančios informacijos savo duomenų bazėje už svetainės ribų, tai Naudotojas, kaip asmens duomenų valdytojas, atsako už tai pagal Asmens duomenų įstatymą.

7.6 Draudžiama naudoti programines priemones (skriptus, robotus) informacijai iš svetainės skaityti

7.7 Svetainės logotipas, pavadinimas, dizaino elementai, dizainas ir bendra išvaizda yra Rangovo nuosavybė ir juos naudoti draudžiama.

8. Garantijos ir atsakomybė

8.1. Kadangi Naudotojas savarankiškai, savo nuožiūra ir ne nuo Rangovo kontrolės, skelbia svetainėje skelbimus, kurie gali būti reklaminio pobūdžio, Naudotojas yra laikomas reklamos davėju ir reklamos platintoju visų jo paskelbtų skelbimų atžvilgiu. svetainė su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis, numatytomis federaliniame įstatyme „Dėl reklamos“ ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

8.2. Skelbimų portale skelbdamas skelbimus, Vartotojas garantuoja, kad turi teisę parduoti skelbime nurodytas prekes/paslaugas, įskaitant tai, kad Prekės yra praėjusios privalomą sertifikavimą (jei to reikalauja teisės aktai šios rūšies prekėms). Už šiame punkte nurodytų garantijų pažeidimus atsako tik vartotojas. Rangovas turi teisę pareikalauti iš Vartotojo atitinkamame skelbime nurodytus Prekes patvirtinančius dokumentus (įskaitant deklaraciją/atitikties sertifikatą). Jei Naudotojas nepateikia prekes patvirtinančių dokumentų, Vykdytojas turi teisę pašalinti atitinkamą skelbimą iš svetainės, netaikant Rangovui jokių nuobaudų.

8.3. Vartotojas atsako už jo paskelbto skelbimo turinio atitiktį galiojančiiems Lietuvos teisės aktams, įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymą „Dėl užimtumo Lietuvos Federacijoje“, „Dėl reklamos“, „Dėl darbuotojų apsaugos“. Vaikai nuo informacijos, žalingos jų sveikatai ir vystymuisi“. Tuo atveju, kai trečiųjų asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant valstybines institucijas) Vykdytojui pareiškus pretenzijas dėl Vartotojo pateiktų skelbimų ar atitinkamame skelbime nurodytų Prekių, Naudotojas įsipareigoja savarankiškai ir savo jėgomis. išlaidomis patenkinti tokius reikalavimus, o atsiradus dėl aukščiau nurodytų Rangovo pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo, visiškai juos atlyginti Rangovui.

8.4. Kadangi skelbimų portale naudotojų atpažinimas yra sudėtingas dėl techninių priežasčių, Vykdytojas neatsako už tai, kad registruoti vartotojai tikrai yra tie asmenys, kuriais jie teigia esą, ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar kitiems asmenims dėl to. priežastis.

8.5. Naudodami informaciją iš skelbimų portalo, Naudotojas žino ir prisiima riziką, susijusią su galimu skelbimų portale paskelbtos informacijos netikslumu, taip pat su tuo, kad tam tikra informacija gali atrodyti grėsminga, įžeidžianti, melaginga, grubi, nepadori ir savarankiškai pats nusprendžia dėl galimybės naudotis skelbimų portalu.

8.6. Vykdytojas negarantuoja, kad Vartotojo paskelbtus skelbimus peržiūrės tam tikras skelbimo portalo vartotojų skaičius.

8.7. Rangovas negarantuoja, kad skelbimų portale naudojama programinė įranga, serveriai ir kompiuterių tinklai yra be klaidų ir kompiuterinių virusų. Jei naudojantis skelbimu portalu buvo prarasti duomenys arba sugadinta įranga. Rangovas už tai neatsako.

8.8. Vykdytojas pasilieka teisę savo nuožiūra nutraukti Naudotojo, kuris pažeidžia šią Naudotojo sutartį ir (arba) kitų naudojimosi svetaine ar skelbimų skelbimo taisyklių sąlygas, prieigą, tiek apskritai, tiek iš dalies, įskaitant nutraukimą arba laikinai. sustabdyti Vartotojo prieigą prie asmeninės paskyros.

8.9. Visi ginčai, kylantys dėl šios VS, yra sprendžiami teisme pagal Rangovo buvimo vietą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Ši sutartis negali būti suprantama kaip tarp Rangovo ir Naudotojo tarpininkavimo santykių, partnerystės santykių, jungtinės veiklos santykių, asmeninių darbo santykių ar kitų šioje sutartyje aiškiai nenumatytų santykių.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų vartotojo patirtį. Tęsdami tolesnį svetainės naudojimą, jūs sutinkate su tuo. Daugiau informacijos rasite Slapukų politika

Supratau
Aukcionas baigtas
min.
sekundžių
Pasirinkta
Pridėti
Aukcionas baigtas
Slėpti parinktis
Visos ypatybės
Ar tikrai norite ištrinti puslapį?